Jak powinien wyglądać prawidłowy raport ESG??

raport ESG

W obliczu rosnącej świadomości społecznej i ekologicznej, raporty ESG (Environmental, Social and Governance) stają się ważnymi elementami komunikacji firm z ich interesariuszami.

Dobrze przygotowany raport ESG może znacząco wpłynąć na wizerunek firmy, jej relacje z inwestorami, klientami oraz pracownikami.

Oto kluczowe elementy, które powinien zawierać każdy prawidłowo przygotowany raport ESG:

  1. Wstęp i zobowiązania firmy.

Raport powinien zaczynać od wyraźnego zarysowania misji i wartości firmy w kontekście zrównoważonego rozwoju. Ważne jest aby określić, jakie zobowiązania firma podejmuje w obszarze ESG oraz jakie cele stawia sobie na najbliższe lata.

2. Metodologia

Sekcja ta powinna opisywać metodologię zabieranych danych, jakie zostaną wykorzystywane narzędzia oraz procesy weryfikacji informacji, które znajdują się w raporcie. Czytelnik powinien zrozumieć, skąd pochodzą dane i jak są one analizowane.

3. Wyniki w obszarze środowiskowych (E)

  • Emisje gazów cieplarnianych – prezentacja całkowitych emisji, podział na kategorie źródeł oraz porównanie z poprzednimi latami.
  • Zarządzanie zasobami naturalnymi – zamieszczenie informacji o zużyciu wody, energii, oraz o metodach zarządzania odpadami i recyklingu.
  • Bioróżnorodność – działania firmy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

4. Wyniki w obszarze społecznym (S)

  • Warunki pracy – opis polityki i praktyk dotyczących praw pracowników, bezpieczeństwa pracy oraz równości i różnorodności
  • Zaangażowanie społeczności –  czyli inicjatywy na przecz lokalnych społeczności, takie jak: wsparcie dla edukacji, zdrowia, czy inicjatyw kulturalne.
  • Relacje z klientami – polityka dotycząca ochrony praw konsumentów, w tym: jakość produktów i usług oraz transparentność w komunikacji.

5. Wyniki w obszarze ładu korporacyjnego (G)

  • Struktura zarządzania – opis struktur zarządczych, w tym komitetów ESG i ich roli w strategii firmy.
  • Zarządzanie ryzykiem –  jak firma identyfikuje, ocenia i zarządza ryzykiem ESG
  •  Przejrzystość i raportowanie – procesy zapewniające odpowiedzialność i transparentność działań firmy

6. Wyzwania i cele na przyszłość

W tej części raportu firma powinna przedstawić główne wyzwania, przed którymi stoi w obszarze ESG. Ważne, aby zamieścić również cele na najbliższe lata. Raport ESG powinien obejmować zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe plany na poprawę wyników w każdej z kategorii ESG.

7. Podsumowanie i wezwanie do działania

Zakończenie raportu powinno podsumowywać osiągnięcia firmy i jej zobowiązania na przyszłość. Należy zachęcić wszystkich interesariuszy do współpracy i dialogu na temat zrównoważonego rozwoju.

 

Prawidłowo przygotowanie raport ESG jest nie tylko dokument odzwierciedlającym działania firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest również narzędziem, które może pomóc w budowaniu zaufania i lojalności wśród interesariuszy. Transparentność, szczegółowość oraz rzetelność prezentowanych informacji są kluczowe dla efektywności tego rodzaju raportowania.

 

O dyrektywie CSRD, od której wszystko się zaczęło znajdziesz tutaj.

Sama dyrektywa tu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *