Category Archives: Na stronie głównej

Utylizacja tonerów od drukarek

Utylizacja tonerów od drukarek jest istotna ze względu między innymi na ochronę środowiska. musimy pamiętać, że mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Jeśli masz w swojej firmie outsourcing drukarek to nie musisz się przejmować. Odpowiedzialność za utylizację tonerów od drukarek przechodzi na wynajmującego urządzenia. Pamiętaj jednak, że po stornie Przedsiębiorstwa jest sprawdzenie, czy Dostawca […]

Rzeczoznawca ds. Ochrony Środowiska

Rzeczoznawca ds. ochrony środowiska to specjalista zajmujący się oceną, diagnozą i doradztwem w kwestiach dotyczących wpływu różnych działań człowieka na środowisko naturalne. Głównym zadaniem rzeczoznawcy ds. ochrony środowiska to przeprowadzanie analiz, ocen oddziaływania inwestycji, przedsięwzięć, procesów przemysłowych czy zmian w planowaniu przestrzennym na otaczającą przyrodę. Osoba, która posiada wiedzę  specjalistyczną z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjnych, […]

Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie

Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie to ważny proces, który pomaga w zmniejszeniu negatywnego wpływu firmy na środowisko i może prowadzić do oszczędności finansowych. Oto kilka kroków, które można podjąć, ze względu na skuteczne wprowadzenie segregacji odpadów w przedsiębiorstwie: Ocena rodzajów odpadów w przedsiębiorstwie: Na początek warto dokładnie przeanalizować, jakie rodzaje odpadów generowane są w przedsiębiorstwie. Odpady […]

Czym jest Legionella?

Czym jest legionella

Czym jest Legionella? Legionella to rodzaj bakterii, który może wywoływać groźne choroby u ludzi. Jednym z najbardziej znanych rodzajów Legionella jest Legionella pneumophila, który jest odpowiedzialny za występowanie choroby Legionella, znanej również jako legionelloza lub gorączka legionistów. Jest to bakteria gram-ujemną, która rozwija się w środowiskach wodnych, takich jak: baseny, jacuzzi, klimatyzatory, fontanny. A także […]

Gdzie zutylizować zużyte opony?

Utylizacja opon

Zużyte opony powstają w wyniku eksploatacji pojazdów, a także podczas demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 u.u.c.p.g. gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: 6) tworzą w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy punkty selektywnego zbierania odpadów […]

Dyrektywa CSRD, kolejna rewolucja?

Transformacja unijnej gospodarki w kierunku gospodarki zrównoważonej, neutralnej klimatycznie do 2050 r. to główne założenie Europejskiego Zielonego Ładu. Zmiana przyjęta w listopadzie 2022 r. przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywa o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Państwa członkowskie na jej wdrożenie będą miały 18 miesięcy. Dyrektywa CSRD ma ujednolicić […]

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami

Sprawozdanie zarządzanie odpadami

Podmioty gospodarujące opakowaniami, produktami w opakowaniach oraz odpadami powstałymi z opakowań, corocznie zobowiązane są do przedłożenia, w formie elektronicznej poprzez system BDO, sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o opadach. Potrzebujesz sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami? Ofertuję terminowe przygotowanie sprawozdań bazując na danych przekazanych od firmy. Sprawozdanie […]

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach

Co roku, do dnia 15 marca, podmiot wpisany do rejestru, który w poprzednim roku kalendarzowym gospodarował odpadami, jest zobowiązany przedłożyć w formie elektronicznej w systemie BDO, sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami W sprawozdaniu przekazuje się informacje […]

Raporty KOBiZE

Raport o wielkości emisji gazów tzw. raporty KOBiZE Od 2010 r. podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ma obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu zawierającego informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i […]