Tag Archives: Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

opłata za korzystanie ze środowiska

Minister właściwy do spraw klimatu, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawek opłaty za korzystanie ze środowiska na rok następny. Opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do 31 marca następnego roku na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty za wprowadzanie […]