Author Archives: admin

Utylizacja Drewnianego Jachtu

Tradycyjne jachty drewniane, choć piękne, wymagają pewnych staranności przy zutylizowaniu. Postępowanie zgodnie z zasadami ekologii i przepisami może być wyzwaniem, ponieważ na jachcie znajdują się różnego rodzaju materiały. W tym artykule omówimy, jak odpowiednio zutylizować drewniany jacht, jak rozdzielić różne składniki, gdzie można je zutylizować, oraz jakie formalności są związane z wyrejestrowaniem jachtu.   Rozdzielenie […]

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami

Sprawozdanie zarządzanie odpadami

Podmioty gospodarujące opakowaniami, produktami w opakowaniach oraz odpadami powstałymi z opakowań, corocznie zobowiązane są do przedłożenia, w formie elektronicznej poprzez system BDO, sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o opadach. Potrzebujesz sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami? Ofertuję terminowe przygotowanie sprawozdań bazując na danych przekazanych od firmy. Sprawozdanie […]

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach

Co roku, do dnia 15 marca, podmiot wpisany do rejestru, który w poprzednim roku kalendarzowym gospodarował odpadami, jest zobowiązany przedłożyć w formie elektronicznej w systemie BDO, sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami W sprawozdaniu przekazuje się informacje […]

Raporty KOBiZE

Raport o wielkości emisji gazów tzw. raporty KOBiZE Od 2010 r. podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ma obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu zawierającego informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i […]

Opłaty za korzystanie ze środowiska

opłata za korzystanie ze środowiska

Minister właściwy do spraw klimatu, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawek opłaty za korzystanie ze środowiska na rok następny. Opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do 31 marca następnego roku na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty za wprowadzanie […]