Opłaty za korzystanie ze środowiska

opłata za korzystanie ze środowiska

Minister właściwy do spraw klimatu, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawek opłaty za korzystanie ze środowiska na rok następny.

Opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do 31 marca następnego roku na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi się za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wydanie uprawnień do emisji,
 • składowanie odpadów.

Kiedy należy wnieść opłaty za korzystanie ze środowiska?

Podmiot korzystający ze środowiska w terminie do 31 marca następnego roku, przedkłada marszałkowi województwa:

 1. wykaz zawierający wykorzystane do ustalenia wysokości opłat informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności o:
  1. rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji – w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
  2. wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji – w przypadku wydania uprawnień do emisji,
  3. rodzajach i ilości składowanych odpadów – w przypadku składowania odpadów – oraz o wysokości należnych opłat,
 2. wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Wykazy sporządza się na podstawie wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r., poz. 2443).

Zwolnienie z opłaty za korzystanie ze środowiska

Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. Podobnie w przypadku gdy roczna wysokość opłaty dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, także nie przedkłada się marszałkom województw wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty korzystające ze środowiska ustalają wysokość opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na podstawie wielkości rocznych rzeczywistych emisji określonych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Dla Państwa firmy oferuję kompletne sprawozdanie sporządzone zgodnie z aktualnymi wzorami wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Istnieje możliwość złożenia sprawozdania w Państwa imieniu do urzędu marszałkowskiego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *