Aspekt środowiskowy

Aspekt środowiskowy to element działań lub wyrobów lub usług organizacji, który wzajemnie oddziałuje lub może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem.

Mówiąc o środowisku przedsiębiorstwa należy myśleć o otoczeniu, w którym działa ta organizacja z uwzględnieniem:

  1. powietrza
  2. wody
  3. ziemi
  4. zasobów mineralny
  5. flory i fauny
  6. ludzi i ich wzajemnych zależności

Aspekt środowiskowy możemy podzielić na Bezpośrednie i pośrednie.

Bezpośrednie aspekty środowiskowe obejmują działania organizacji, nad którymi zakład sprawuje kontrolę zarządczą.

Mogą obejmować, ale nie tylko: emisje do powietrza, uwalnianie do wód, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, recykling, ponowne użycie, transport i usuwanie odpadów stałych i innych, takich jak odpadów niebezpiecznych, korzystanie z gruntów i też ich zanieczyszczanie, korzystanie z zasobów naturalnych i surowców (w tym energii), problemy lokalne (hałas, wibracje, odory, pył, efekt wizualny, itp.), zagadnienia związane z transportem (towarów, usług i pracowników). To także ryzyko wypadków środowiskowych i wpływów wynikających lub mogących wynikać ze skutków wydarzeń, wypadków i potencjalnych sytuacji awaryjnych. Aspekty środowiskowe w ten sposób mogą mieć wpływ na bioróżnorodność.

Kategorie zaliczane do bezpośrednich aspektów środowiskowych to:

1.Emisje do powietrza i wody;

2.Generowanie, recykling i usuwanie odpadów;

3.Korzystanie z gruntów i ich zanieczyszczanie;

4.Korzystanie z zasobów naturalnych, surowców i energii;

5.Wpływ na bioróżnorodność;

6.Oddziaływanie wywołane przez środki transportu;

7.Zagrożenie środowiskowe powodowane awariami;

8.Problemy lokalne (hałas, wibracje, nieprzyjemne zapachy, wibracje, pyły, itp.).

Pośrednie aspekty środowiskowe – to takie, które mogą powstawać w związku z działalnością zakładu w związku z prowadzonymi działaniami, wyrobami i usługami organizacji.

Działania, którymi nie może w pełni zarządzać.  Takie działania organizacji, jej wyroby i usługi mogące skutkować znaczącymi aspektami środowiskowymi, pozostającymi poza pełną kontrolą zarządczą zakładu.

Mogą one obejmować (ale nie tylko): zagadnienia dotyczące wyrobów (projekt, rozwój, opakowanie, transport, wykorzystanie oraz odzysk/usuwanie odpadów), inwestycje kapitałowe, udzielanie pożyczek, świadczenie usług ubezpieczeniowych, nowe rynki zbytu, wybór i strukturę usług (np. transport lub usługi w zakresie zaopatrywania w żywność, decyzje administracyjne i planistyczne, strukturę oferty wyrobów, efekty działalności środowiskowej oraz praktyki środowiskowe wykonawców, podwykonawców i dostawców).

Kategorie pośrednich aspektów środowiskowych obejmują:

1.Zagadnienia dotyczące wyrobów (projekt, opakowanie, transport, wykorzystanie oraz odzysk i usuwanie odpadów);

2.Inwestycje kapitałowe, udzielanie pożyczek oraz świadczenie usług ubezpieczeniowych

3.Wybór i struktura usług;

4.Decyzje administracyjne i planistyczne;

5.Struktura oferty wyrobów praktyki środowiskowe dostawców i kontrahentów.

 

Określenie aspektów środowiskowych jest podstawą w określeniu celów środowiskowych w firmie, dają one podstawę do działania zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221-/2003 z dnia 25listopada 2009r. w sprawie dobrowolne do udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie(EMAS)

 

Zajrzyj również do artykułów o podobnej tematyce:

Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska

Certyfikat PN-EN ISO 14001 :2015

Dyrektywa CSRD, kolejna rewolucja?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *